Pořízení informativních měřičů rychlosti ve městě Čáslav

Akce byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy na nejrizikovějších místech ve městě, tzn. na místech s vysokou intenzitou dopravy, se zvýšeným pohybem chodců a vyšším rizikem vzniku dopravních nehod.

Jedná se o ulice: Masarykova, Chrudimská, Pražská, Žacká a Na Bělišti. Informativní měřiče rychlosti budou nejen ukazovat rychlost a SPZ projíždějících aut, ale dále budou schopny vyhodnotit data týkající se intenzity dopravy, tj. zatížení silnic, a množství vozidel, která překročila povolenou rychlost. Uvedená data ale nebudou sloužit k pokutování neukázněných řidičů.

Měřiče rychlosti vozidel budou umístěny nejen na vjezdech do města, ale také na kritických místech se zvýšeným pohybem osob, tj. u školy, školky, dalších budov sloužících občanské vybavenosti, u výjezdů z průmyslových zón apod.

Instalace bude přímo na sloupech veřejného osvětlení a z těchto budou i napájeny. 

Přínosy projektu

 

1) Eliminace případů překračování povolené rychlosti  - Dopravní psychologové informativní měřiče rychlosti u českých silnic podporují. Když řidiči při vjezdu do města měřič ukáže překročení rychlosti, automaticky zpomalí. Pokud měřič umožní na tabuli zobrazit i registrační značku, má toto na chování řidiče ještě větší účinek.

2) Snížení nehodovosti s následky na zdraví osob - V posledních pěti letech došlo ve vybraných lokalitách k množstvím nehod s následky na zdraví osob, a to vč. těžkých zranění. Umístění informativních měřičů rychlosti napomůže k zajištění dodržování max. povolené rychlosti a tudíž k bezpečnějšímu pohybu. 

3) Snížení nehodovosti a dopravních kolizí - V případě omezení dopravy po obchvatu města a jejího vedení skrze město, při překročení povolené rychlosti, vzniká vyšší riziko nehodovosti.

4) Průběžný monitoring zatíženosti jednotlivých silnic - Měřiče budou schopny monitorovat intenzitu dopravy dle jednotlivých typů vozidel. Využití informací bude nejen pro zjišťování největší vytíženosti jednotlivých silnic během dne a celého roku, ale dále budou moci být zohledněny při plánování pořízení dalších bezpečnostních prvků (podrobněji viz dále).

5) Průběžný monitoring rychlosti vozidel v konkrétních místech - Užitečným pomocníkem Policie ČR při vyhodnocování množství rychlostních přestupků během dne, kdy bude moci být na základě těchto informací do míst s nejvyšším počtem přestupků vyslána policejní hlídka s vlastním rychlostním radarem.

6) Pomoc při plánování pořízení dalších prvků zajišťujících bezpečnost dopravy, popř. při plánování realizace dalších investičních a neinvestičních akcí na a podél diskutovaných komunikací - Může se jednat např. o budování přechodů pro chodce, nasvětlení přechodů pro chodce, světelných signalizačních zařízení pro provoz přechodů pro chodce, budování chodníků, míst pro přecházení, rekonstrukci komunikací a dalších staveb dopravní infrastruktury apod. V případě plánování investičních a neinvestičních akcí na dotčených komunikacích pak mohou být výstupy z informativního rychlostního měřiče nápomocny při řešení dopravního omezení způsobeného stavbou, objízdných tras apod. 

Na níže uvedených mapách jsou diskutované silnice vyznačeny modře.

Doba realizace

10/2020 – 11/2020

Financování projektu

Výše dotace 1 364 205,00 Kč
Vlastní zdroje 274 256,00 Kč
Celkové náklady 1 638 461,00 Kč
Podíl dotace 83,26%

Výběrové řízení

Strategický směr Bezpečnost a kriminalita, prevence rizik
Druh výběrového řízení veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zakázky dodávky
Způsob zadání VZ otevřená výzva
Předpokládaná hodnota zakázky 1 500 000,00 Kč bez DPH
Profil zadavatele https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000488

Zhotovitel projektu

GEMOS dopravní systémy a. s.
https://www.dopravnisystemy.cz/

interaktivní mapa umístěných měřičů v Čáslavi + aktuální denní a měsíční statistiky jednotlivých měřičů
https://www.gemos.cz/gemos.cz/doprava/pamArea/index/name/caslav-(okres-kutna-hora)

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?