Pořízení komunálního elektromobilu pro město Čáslav

Popis projektu

Dříve město Čáslav nedisponovalo žádným komunálním elektromobilem. Pro údržbu veřejných prostranství využívalo osobní automobil s přívěsem na benzínový pohon. Provoz tohoto vozidla byl značně neekologický – vozidlo bylo využíváno velmi intenzivně, často jen popojíždělo, zastavovalo na volnoběh, což způsobovalo vyšší emise CO2, větší hlučnost, zápach a spotřebu benzínu. Přívěs nedisponoval vysokými bočnicemi, což často způsobovalo vypadávání převážených větví či byl ohrožen i jiný převážený materiál. Velkou nevýhodou vozidla byla také jeho nekompaktnost, kterou způsoboval především přívěs, který činil vozidlo pomalejší,objemnější, hůře manipulovatelné především v menších prostorách a při couvání. Po nákupu elektromobilu zůstalo vozidlo v majetku města a je využíváno k jiným účelům.

Díky projektu byl pořízen komunálního elektromobil typu L7E - malé užitkové, zajišťující údržbu veřejného prostranství ve městě a v jeho místních částech – Čáslav-Nové Město, Čáslav-Staré město, Filipov.

Provoz vozidla je bezemisní a tichý, a tudíž vede ke zlepšení životního prostředí ve městě.

Pořizované vozidlo využívají především pracovníci pro údržbu zeleně, okrajově veřejně prospěšní pracovníci.

Vozidlo je využíváno ke komplexní správě veřejné zeleně, kdy se jedná o městskou zeleň, parky, dětská hřiště a sportoviště, a to konkrétně při následujících aktivitách:

- obnově a údržbě květin, trvalých porostů a příslušenství veřejných pozemků - odvoz posekané trávy k velkoobjemovému kontejneru, zalévání, zastřihávání, pletí, dosadba apod., převoz materiálu, pracovních pomůcek a vody
- opravě příslušenství veřejných pozemků (laviček, odpadkových košů) – převoz nářadí, popř. převoz vlastního mobiliáře
- prořezu keřů a stromů – převoz nářadí, odvoz větví do místní dřevozpracující firmy
- vysazování nových květin, zakládání květnatých luk – převoz květin a ostatních rostlin, hlíny, vody k zalévání, pracovních nástrojů
- zajištění pravidelné kontroly v terénu – zajišťuje pracovník pro údržbu zeleně a hlavní koordinátor projektu

Přínosy projektu

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení kvality života obyvatel města Čáslavi při zajišťování péče o veřejná prostranství.
Mezi další cíle patří zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců města, jejichž pracovní náplní je péče o veřejná prostranství, efektivnější organizace práce a nakládání s rostlinným materiálem, mobiliářem a pracovními pomůckami.
Uvedených cílů dosahujeme právě prostřednictvím pořízeného užitkového nákladního elektromobilu, jehož provoz je nejen bezemisní a tichý, ale i jednoduchý, efektivní a ekonomický.

Financování projektu

Výše dotace 173 756,00 Kč
Vlastní zdroje 260 634,00 Kč
Celkové náklady 434 390,00 Kč
Podíl dotace 40,00%

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?