Vypracování projektové studie na revitalizaci nivy Žákovského potoka v Čáslavi

Popis projektu

Předmětem projektu je vyhotovení projektové studie na vytvoření tůní v nivě a revitalizace koryta Žákovského potoka spolu s vegetačními úpravami, na to navazující vytvoření podmínek pro zvýšení vodní retence, dále zpřístupnění lokality pro veřejnost a zvýšení její pobytové atraktivity při současném zachování přírodní hodnoty území. Řešeným územím je údolí Žákovského potoka v západní části intravilánu Čáslavi, v místní části Vodranty mezi rybníky Měděnice a Zemánek. Jedná se o nezastavěné území charakteru městského lesoparku po obou březích Žákovského potoka, který protéká přibližně středem plochého údolí ohraničeného po obou stranách strmými svahy. Všechny studií potenciálně dotčené pozemky jsou ve vlastnictví žadatele.

Realizace projektové studie probíhala v období září a říjen 2020, předání hotového díla proběhlo dne 14. 10. 2020, a to v této struktuře:

- průvodní zpráva
- situace širších vztahů
- celková situace koncepce
- přehledná situace návrhu (1:1000)
- podélný profil území
- příčné řezy nivou
- vzorový příčný řez
- biologické posouzení
- inventarizace dřevin

Projektová studie bude podkladem pro vytvoření dalších stupňů projektové dokumentace a vlastní realizaci revitalizace diskutovaného území. Na vyhotovení navazujícího stupně projektové dokumentace a vlastní realizaci revitalizace se v průběhu následujících dvou let předpokládá podání žádosti o dotaci v rámci odpovídajících dotačních titulů.

Přínosy projektu

Město Čáslav a jeho historická zástavba v centru neposkytuje mnoho prostoru pro větší plochy zeleně nebo drobné vodní plochy a toky přírodě blízkého charakteru. Údolí Žákovského potoka v širším centru města je v tomto směru ideální lokalitou, nicméně v současnosti je koryto nevhodně upraveno a přilehlé porosty v nivě jsou převážně v neuspokojivém stavu. V posledních několika letech se město i celý region potýká se suchem a nedostatkem vody, což je způsobeno především jejím nedostatečným zadržováním v krajině.

Realizace projektu napomůže v boji města se suchem a bude mít pozitivní vliv na okolní životní prostředí.
Přínosy akce lze shrnout do následujících bodů:

- posílení retence a akumulace vody v krajině
- vybudování/obnova krajinotvorných prvků v krajině v dané lokalitě
- vytvoření nového prostředí pro obojživelníky a jiné na vodu vázané organismy

Zhotovitel projektové studie byl vybrán na základě kladných referencí a předchozích zkušeností. 

Doba realizace

09/2020 - 10/2020

Financování projektu

Výše dotace 61 909,00 Kč
Vlastní zdroje 6 879,00 Kč
Celkové náklady 68 788,00 Kč
Podíl dotace 90,00%

Zhotovitel projektu

Envicons s. r. o.
http://www.envicons.cz/

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?