Efektivnější hospodaření se srážkovými vodami ve městě Čáslavi

Ministerstvo životního prostředí

Popis projektu

V minulosti byla veškerá dešťová voda, dopadající na střechy domu č. p. 140 svedena do kanalizace města Čáslav, kde již nebyla dála využívána. Zálivková voda byla čepána ze dvou vrtaných studní, což bylo neekonomické a neekologické. Umístěním retenční nádrže tak dojde k nižšímu odčerpávání zdrojů podzemních vod. Projekt řeší záchyt dešťové vody ze střechy domu č. p. 140 a získaná voda se bude využívat jako zálivka zeleně (týká se nejen parčíku v uvedené lokalitě, ale i další zeleně v přilehlých částech intravilánu města).

Akumulační nádrž má objem 15 m3, plocha odvodněné střechy 412 m2. Součástí prací bylo také vybudování elektroměrového pilíře, připojení podružného rozvaděče u nádrže, podružného elektrorozvaděče a čerpadla.

Přínosy projektu

Dešťovou vodu v retenční nádrži využívají pracovníci pro údržbu zeleně a veřejně prospěšní pracovníci k závlaze veřejné zeleně. Dále je voda k dispozici místní jednotce sboru dobrovolných hasičů. Město Čáslav využíváním dešťové vody ve vybudované retenční nádrži bojuje proti nepříznivým klimatologickým podmínkám - dlouhotrvajícímu suchu a úbytku spodních vod (eliminuje používání pitné vody z vodovodního řadu na zálivku veřejné zeleně).

Jako přínos projektu jsou očekávány další následující změny:
- bude více podporována a zkvalitňována tvorba a údržba veřejné zeleně a její pozitivní přínosy městu jako je zastínění, ochlazování rozpálených povrchů, podpora biodiverzity apod.
- snížení režijních nákladů na zálivku veřejné zeleně
- zvětšení objemu rezerv vodních zdrojů v případě požáru
- změna chování obyvatel - podněcování k obdobnému chování - tj. využívání dešťové vody i na soukromých pozemcích

Doba realizace

24. 9. 2020 - 30. 9. 2021

Financování projektu

Výše dotace 234 951,00 Kč
Vlastní zdroje 41 462,00 Kč
Celkové náklady 276 413,00 Kč
Podíl dotace 85,00%

Výběrové řízení

Druh výběrového řízení bez zadávacího řízení
Druh zakázky malého rozsahu
Profil zadavatele Město Čáslav

Zhotovitel projektu

ROKOS STAVBY, s.r.o.
http://www.rokosstavby.cz/

Tomáš Havlíček
https://www.elektro-havlicek.cz/

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?