Obnova pomníku Jana Žižky z Trocnova ve městě Čáslavi

Středočeský Fond kultury a obnovy památek

Ministerstvo kultury - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Popis projektu

Nutnost restaurátorských prací vycházela ze stavu díla. Pomník lokálně překrývaly porosty mikrovegetace, tmavé depozity tvořené prachem a sazemi z ovzduší. Starší vysprávky postupně dožívaly nebo ztrácely původní barevnost. Tmel ve spárách zejména v soklové části podstavce (stupně schodů) praskal, drolil a vypadával. Na figuře byly patrné praskliny v oblasti rukojeti meče, kde docházelo v minulosti k opakovanému restaurování i rekonstrukci.

Restaurátorské práce byly prováděny akademickým sochařem a restaurátorem s licencí u MK ČR, jež je uznávanou kapacitou ve svém oboru, používá jedinečné technologie k obnově kulturních i nekulturních památek a zná historické poměry a typ kulturních památek na Kutnohorsku.
Restaurátorské práce byly prováděny konzervační metodou po vyhodnocení stavu památky a konzultacích se zástupcem NPÚ ÚOPSČ a zástupci Odboru školství, kultury a památkové péče MěÚ Čáslav.
Dílčí rekonstrukční práce na rukojeti meče byly prováděny podle historické fotodokumentace.
Při obnově spodní řady schodiště byly před zahájením prací posouzeny navrhované postupy a použité materiály.

Doplněním chybějícího schodu došlo k obnově původní proporce architektury pomníku. 

Pomník vznikal v letech 1878-1881. Jedná se o velmi kvalitní sochařské dílo od předního sochaře tzv. generace Národního divadla - J. V. Myslbeka zobrazující Jana Žižku jako hrdého husitského vojevůdce, které se bezprostředně váže k historii města Čáslavi.

Pomník je vytvořen z hořického pískovce a celková výška díla je 600cm.

Monumentálně ztvárněná postava Jana Žižky je zakryta dlouhým kožešinovým pláštěm bez rukávů, pod kterým se skrývá zbroj (suknice přepásána mečem, krunýř). Hlavu kryje hluboce posazená hladká přilba, v rukou přidržuje palcát. Na čelní straně podstavce je osazen Žižkův reliéfní znak se znamením raka. Na zadní straně nástavce, na kterém je osazena samotná skulptura, je vyryta signatura Josefa Václava Myslbeka - M protnuté ve středu písmenem J.

Přínosy projektu

Realizace projektu byla bezproblémová a dokonce byla dokončena i v dřívějším termínu.
Projekt generoval pouze samá pozitiva, díky jeho realizaci došlo k obnově významné kulturní památky, jež je jednou z dominant centrálního náměstí ve městě.

Pomník a jeho nedílné součásti byly prostřednictvím odborných restaurátorských zásahů obnoveny, oživeny a ochráněny před další degradací, což povede k zachování historické hodnoty této památky i pro další generace.
Po ukončení zimního období bude provedena kontrola provedených technologií a po pěti letech opětovná hydrofobizace.

Doba realizace

01. 04. 2020 - 21. 07. 2020

Financování projektu

Výše dotace 443 900,00 Kč
Vlastní zdroje 0 Kč
Celkové náklady 443 900,00 Kč
Podíl dotace 100,00%

Výběrové řízení

Profil zadavatele Město Čáslav

Zhotovitel projektu

Pospíšil Josef, Ak. soch.
https://www.sochy-pospisil.cz/

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?