Rekonstrukce tepelných sítí v ulici Žitenická (3)

Popis projektu

Předmětem projektu byla rekonstrukce tepelných sítí novými potrubními rozvody v obytné zástavbě s centrálním systémem zásobování tepla na sídlišti R. Těsnohlídka - Žitenická ve městě Čáslavi. 

Jaký problém projekt řešil?

- značné tepelné ztráty ocelových rozvodů UT a TUV vedené v betonových topných kanálech
- stále častější přerušování dodávek tepla z důvodu havárií na stávajících rozvodech
- negativní dopady provozu SZT na životní prostředí
- vyšší náklady na vytápění v důsledku značných tepelných ztrát

Jaké byly příčiny problému?

Soustavy zásobující teplem byly vybudovány v 80. letech 20. století, jsou tedy již daleko za hranicí životnosti. Od té doby na nich nebyla provedena žádná větší rekonstrukce, pouze nezbytně nutné opravy, které musely být urgentně řešeny především v důsledku náhlých havárií.

Co bylo cílem projektu?

Hlavním cílem projektu bylo maximální dosažení úspor primární energie u soustavy zásobující teplem bytové domy v ulici Žitenická v Čáslavi.

Dále dochází ke snížení emisí CO2 přibližně o 89 t/rok a úspoře nákladů za energii a paliva cca 411 170,- Kč/rok.

V čem je navržené řešení inovativní?

Při rekonstrukci teplovodních kanálů byl použit vysoce kvalitní a odolný materiál, který zajistí 100% recyklovatelnost celého systému a který bude tvořit ztráty max. 5% z celkové dodané energie - proto bylo zvoleno plastové předizolované, flexibilní potrubí s medium nosnou trubkou z polybutenu v nenasákavé izolaci z polyolefínové pěny homogenně spojeném s korugovaným opláštěním z HDPE, zaručujícím vysokou flexibilitu celého potrubí. Předizolované potrubí je uloženo ve zhutněném pískovém loži s pískovým obsypem. 
Nové elektronické čerpadlo s plynulou regulací otáček ušetří elektrickou energii a jeho instalace je žádoucí i z důvodu eliminace hlučnosti otopné soustavy.

Přínosy projektu

Přínosem projektu je především snížení tepelných ztrát při provozu SZT na minimum, eliminace negativních dopadů provozu SZT na životní prostředí a maximální dosažení úspor primární energie.

Doba realizace

05. 01. 2021 - 04. 10. 2021

Financování projektu

Výše dotace 1 922 066,00 Kč
Vlastní zdroje 3 417 006,00 Kč
Celkové náklady 5 339 072,00 Kč
Podíl dotace 36,00%

Zhotovitel projektu

Rokos Stavby s.r.o
http://www.rokosstavby.cz/

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?