Městu se podařilo získat dotace pro důležité projekty

Popis projektu

Jednou z nejdůležitějších podmínek pro realizaci projektů, které mají za cíl posouvat město směrem vpřed, je udržení finanční kondice rozpočtu města.

Proto je jednou z hlavních činností odboru investic shánění dotací.

Rok 2022 byl v tomto směru úspěšný!

Přehled všech schválených žádostí o dotace v uplynulém roce (2022) přinese únorové vydání Čáslavských novin (02/2023).

Níže přehled nejzásadnějších, které se podařilo získat ke konci roku (2022).

Díky dotačním titulům se otevírá cesta k realizaci polopodzemních kontejnerů, posílení kybernetické bezpečnosti nebo stavbě nové mateřské školy.

Polopodzemní kontejnery (dotace 11.604.384,16 Kč)

Výrazně vyšší kapacita kontejnerových stání, snížená frekvence vývozu, estetický vzhled a čistota sběrného místa – to je pouze část výhod, které přináší polopodzemní kontejnery. Administrativní práce pro výstavbu nových kontejnerových stání probíhají již několik měsíců. Více k tématu pohovořila vedoucí investic Bc. Petra Tůmová. „Město má dlouhodobý zájem postavit polopodzemní kontejnerová stání celkem v 16 lokalitách. Jedná se o místa, kde stávající kontejnerová stání budou nahrazena právě těmi polopodzemními. V současnosti máme stavební povolení na stavbu 12 z nich, které díky dotaci budeme moci zrealizovat již během tohoto a příštího roku. Realizace ve zbylých čtyřech lokalitách je v řešení. Položkový rozpočet, který udává předpoklad finanční náročnosti akce a je součástí projekční části, činí necelých 17 000 000 Kč.“

Zhotovitele a přibližný harmonogram prací v jednotlivých lokalitách bychom měli znát v jarních měsících r. 2023.

Více o plánovaných místech instalace kontejnerů naleznete: ZDE

Kybernetická bezpečnost (dotace 17.361.959,37 Kč)

Tak jako se vyvíjí systém skladování odpadu, mílovými kroky kupředu míří také svět IT technologií. To s sebou nese výhody v podobě zjednodušení a zrychlení práce, ale také rizika spojená s hackerskými útoky. Proto musí docházet k posílení kybernetická bezpečnost IT systémů městského úřadu. Bez nich by byl výrazně ohrožen chod úřadu, ale také osobní údaje občanů. ,,V současné době, kdy se veřejná správa potýká s kyberútoky, již nestačí pořizovat samostatné informační a komunikační systémy, aktualizovat je, rozšiřovat apod. Je zapotřebí zajistit ochranu těchto informačních a komunikačních systémů a zabránit možným kyberútokům, které by mohly vést ke zneužití citlivých dat a jejich poškození. Nejen pro občany města bude tento projekt znamenat ochranu jejich dat a citlivých údajů, které jsou v nich obsaženy," uvedl vedoucí odboru Odbor informačních a komunikačních technologií Tomáš Rudolf.

Mateřská škola (dotace 89.009.999 Kč)

Stavba nové designově vytříbené mateřské školy v areálu Prokopa Holého je diskutovatelným tématem.

Důvodem může být vysoutěžená cena na její realizace pohybující se okolo 126 000 000 vč. DPH. Výše schválené dotace ovšem nasvědčuje tomu, že se jedná o projekt, který má smysl.

„Z výše schválené dotace máme obrovskou radost. Za úspěchem stojí obrovské úsilí celého odboru a především naší referentky zajišťující dotace Míši Krajčové. Pro nás je to jasný impuls k přípravě na samotnou realizaci. Na začátku roku 2023 bychom měli mít hotový projekt, který poté půjde ke schválení stavebnímu úřadu. Projektovou dokumentaci tvoří na základě studie Architektonického ateliéru Black n' Arch s.r.o. společnost společnost Energy Benefit Centre a.s., jenž je poddodavatelem společnosti Trigema Building a. s.

Ta provede samotnou stavbu,“ uvedla vedoucí odboru investic Bc. Petra Tůmová.

Michaela Krajčová doplnila, že se město snaží získat ještě další dotace, které by mohly finančně pomoci s dílčími částmi stavby jako je třeba zelená střecha. 

Školka bude disponovat třemi třídami a některé její prostory bude moci využít i veřejnost. Místnost pro pohybové aktivity si budou moci pronajmout občané například pro lekci jógy nebo jiné pohybové aktivity. Přední část, tedy zahrada s herními prvky bude veřejnosti volně přístupná.

Dokončení předpokládáme v v druhé polovině roku 2024.

Dámy z odboru investic k atraktivitě stavby uvedly, že všechny dotčené firmy berou tento projekt jako referenční.

„Energeticky úsporná stavba, zelená střecha pokrytá travinami, prosklené stěny poskytující krásný výhled ven všem třídám. Myslím, že školku v podobném designu budeme v České republice jen těžko hledat,“ řekla závěrem Petra Tůmová.

K projektu se také vyjádřil jeden z iniciátorů investiční akce, tehdejší místostarosta a současný opoziční zastupitel za sdružení Čáslav pro všechny, Martin Horský.

Pohovořil o prvotním impulsu pustit se do stavby nové Mateřské školky a o tom, proč je tato stavba tak unikátní: „Úplně první myšlenkou byl benefit pro naše zaměstnance Městské nemocnice v Čáslavi, ale pak bohužel přišel covid, který negativně ovlivnil počet obyvatel v našem městě. Věděli jsme, že musíme nastartovat proces přílivu nových obyvatel, mladých rodin s dětmi a s tím je spojená potřeba dostatečného počtu bytů. Areál Prokopa Holého dle územního plánu umožňuje poslední zásadní výstavbu bytů v intravilánu města. Také nám byl znám developerský záměr další bytové výstavby na pozemcích, kde mělo být původně vybudováno TESCO. Všechny tyto vstupy vyvolávají potřebu posílení městské infrastruktury. Také dalším důležitým faktem je stav budov stávajících MŠ a zejména stavebního materiálu, který byl v minulém století pro jejich výstavbu použit.

Novou MŠ v areálu Prokopa Holého to pouze celé začíná a následně do dalších let je třeba s obnovou budov pro naše děti pokračovat.

Nechtěli jsme pro naše děti „jen krabici“. Vnímání architektury ve veřejném prostoru dětmi je další poslání, které bylo myšlenkou tohoto projektu. Věříme, že pak děti, kterou nám vyrostou v různé profese, pak převezmou pomyslnou štafetu a budou také tvořit smysluplné hodnoty míst, kde žijí, pracují a tráví volný čas. Právě v tom je budova unikátní a použitá architektura z dílny BLACK and ARCH úžasná.

Museli jsme hodně kombinovat, věřit a mít vizi. Nová MŠ je totiž první stavbou, kterou město soutěžilo systémem „projektuj a stav“. Povedlo se, aby tento systém byl dotačně podporován a dotace ve výši téměř 99 mil. nám byla přidělena. Velké poděkování za vše patří našim kolegyním a kolegům z městského úřadu, kteří na projektu pracují dál.

Více k projektu výstavby nové mateřské školy v areálu Prokopa Holého vč. studie navržené architekty Black n' Arch, s.r.o. naleznete: ZDE

JN

 

Přínosy projektu

Přínos projektů je pro město Čáslav bezesporu obrovský. Zejména je třeba hledět do budoucnosti s tím, že díky dotacím je možno získávat moderní a kvalitní prvky města pro další generace. 

Skvělou pochvalou, s tím související, je vyjádření renomovaného ekonoma Ing. Luďka Tesaře, k hospodaření a udržení finanční kondice rozpočtu města.

doslovné citace: 15. 08. 2022

Čáslav splatila dluhy, měla nejlepší finanční kondici a zajistila výborné investice.
Podrobná finanční analýza města ukázala, že Čáslav docílila poslední roky v absolutním vyjádření nejlepších výsledků finanční kondice (Graf 1: nejlepší finanční kondice a výborné zůstatky na účtech- v příloze).

Město prosperovalo, přibývalo zaměstnanců pracujících na území města, žáků navštěvujících zařízení města i obyvatel.

(Graf 2: výborné investice a opravy - v příloze.)

Město mělo úspěšný dotační management a zajistilo výborné investice a opravy.

Samospráva Čáslavi poslala za poslední 4 roky do roku 2021 na investice a opravy sumárně téměř 472 mil. Kč (výborných cca 45,6 tis. Kč na obyvatele).

Analýza mj. uvádí řadu dalších konkrétních údajů. Např. opakující běžné příjmy města postačily k pokrytí běžných provozních výdajů a stále zbývalo v roce 2021 cca 90,5 mil. Kč, tj. výborných cca 8,7 tis. Kč na obyvatele. Na reprodukci majetku bylo zapotřebí cca 33 mil. Kč ročně. Město mělo na konci roku 2021 zůstatek dluhu cca 3 mil. Kč a na účtech bylo na konci roku 2021 bylo cca 142 mil. Kč.
Město dokázalo svůj finanční potenciál skvěle využívat, nehromadilo finance, bylo aktivní a mělo správně nastavený kurz financí s dobrými změnami ve finančním řízení. Ač je doba nejistá a nikdy jistá nebyla, analýza financí ukázala, že město může realizovat další rozvoj svého majetku, infrastruktury a zlepšovat podmínky pro život svých obyvatel.
Ing. Luděk Tesař, ekonom

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?