Revitalizace parku Vala

Popis projektu

Příjemný reprezentativní prostor pro promenádu, nové nadčasové místo v Čáslavi pro aktivní či pasivní odpočinek. Místo, kde spolu komunikuje a propojuje se střed města s okolím i navazujícím parkem R. Těsnohlídka. Prostor, kde se lidé budou rádi setkávat, či  pouze využívat možnosti elegantního propojení dosud nesourodých částí města. To je vize parku Vala, který čeká kompletní úprava.

Skvělá poloha místa přímo předurčuje využití fenoménu vody, jíž se člověk tak rád dotýká, ale i jinak je zde co sledovat.

Vzácnou kulisou tu je především historický prvek hradeb města. Plánované je jejich decentní nasvícení, aby tak dotvářely příjemné prostředí jako celek. Svah pod hradbami zároveň nabízí i další možnosti netradičního využití.

Studii PARKU VALA nám již představila autorka studie a zakladatelka ateliéru LAND05, autorizovaná krajinářská architektka Martina Forejtová, prostřednictvím online setkání dne 18. 05. 2021 , které bylo veřejné pro občany. Přihlášení lidé se také zapojili do diskuse a přinesli několik podnětných připomínek.

Paní architektka uvedla, že byla nejprve vypracována rešerše plánovaného území, která byla vodítkem pro vnímání místa, zejména v kontextu s historií města Čáslavi. Zajímavé je, že po celou dobu toto místo zůstalo, svým využitím i proporcemi, téměř nezměněno od roku 1826. V úvahu je brán i pohled z druhého břehu Podměstského rybníka, který je pro město Čáslav typický, kde se v něm prvky starého města romanticky zrcadlí ve vodní hladině.

Ve spojitosti s tímto nevšedním pohledem je možno jít ještě dále. V nabídce je i aktivní využití vodní plochy pro projížďky na lodičkách. Půjčovna lodiček bude situována do části parku R. Těsnohlídka. Zde se počítá s vybudováním veřejného bezbariérového WC a bistra pro drobné občerstvení.

Studie zachovává obě cesty parku Vala, které se zde aktuálně nacházejí. Spodní z nich je v plánu mírně rozšířit (asi na 4m), směrem do rybníka, který tímto získá opevnění břehu nábřežní zdí. Na  povrch cesty je plánován litý, propustný a probarvený beton, který bude v kontextu s okolím. Na vrchní chodník budou použity kamenné odseky.

V ulici Žižkova brána je uvažováno vydláždění povrchu kamenem tak, aby vše vzájemně komunikovalo a byl zachován chodník.

Na straně pod Diakonií se počítá se stejnou úpravou - celé dlážděné kamenem, rampa + schodiště.

Dalším významným prvkem řešení je možnost navázat na lesopark Vodranty, koupaliště a stadion přímo přes rybník. Tuto možnost dle studie řeší lávka. Navrhovaný prvek je z dubových mostin na ocel. konstrukci a beton. pilotech. Výšková úroveň nad hladinou obou břehů bude odlišná. Ze strany parku Vala je lávku možno podjet lodičkou. Na druhém břehu přehrazení vyústí téměř nad hladinou. Lávka v návrhu nabízí šíři cca 3m s možným bočním osvětlením. Původně nebyla plánována instalace bočního zábradlí, což vyvolalo v debatě s občany vlnu nejistoty, proto se město rozhodlo přistoupit ke změně a s instalací zábradlí v návrhu již počítá, krom prostřední části lávky, na straně, kde je plánováno tuto část využít jako nástupní místo na lodičky.

Celý koncept proměny parku  je navíc v propojení s významným čáslavským rodákem, scénografem Josefem Svobodou (10. 05. 1920 – 08. 04. 2002) a je právě inspirován jednou ze scén tohoto umělce.

Možné večerní nasvícení nabízí nezapomenutelný zážitek. Víceúčelové schodiště či mola, ta vše mají spojitost s J. Svobodou. Schodiště poslouží nejen k propojení obou cest, ale nabízí i posezení či prostor k drobným divadelním scénám.

Mola u břehu parku jsou v plánu 3levitují těsně nad hladinou vody.

Součástí je nový mobiliář a náhrada dosluhujícího osvětlení. V současné době je zde nedostatek míst k posezení. Park získá cca 19 laviček, 3 mola a nezbytné odpadkové koše, které jsou začleněny do parku. Dojde též k jejich navýšení.

Počítáno je i se stojany na kola a informačními cedulemi - zde budou informace ohledně parku, historie, zeleně i dílu Josefa Svobody.

Ohledně vegetace se počítá s ponechanou lipovou alejí, zředěním keřů, ponecháním červenolistých buků pro barevné oživení prostředí. Solitéry – ořešáky u hradeb se ponechají . Květnaté louky účelně vyplní nevyužitá místa. V trávníku se objeví odolné cibuloviny – narcisy, kde dochází k přirozenému množení. V parku se též nachází husté borovice, ty, jejichž zdravotní stav je v pořádku budou zachovány.

Koncepce osvětlení je také v souladu s pojetím odkazu Josefa Svobody, je využita možnost nasvětlení hradeb, kamenů, ploch, významných stromů, dominant - bašt. Osvětlení bočních cest využívá stožárová svítidla, malé sloupky podél cest či osvětlení mol a schodišť.

Vše je pojednáno tak, aby se člověk pohyboval v parku ve večerních hodinách bezpečně, ale v nepřesvětleném prostoru – vzhledem k ptactvu a příjemnému pocitu.

Podmáčené místo u hradeb, kde je pravděpodobně pramen, se  využije k vytvoření mokřadu - malého jezírka -biotopu s lavičkou.

 

Předpokládaný rozpočet vč. popisu plánované revitalizace parku VALA v Čáslavi

 

Komunikace Žižkova brána

123.182.949 bez DPH

149.051.368 vč. DPH

Komunikace / zpevněné plochy / schodiště

Opěrné zdi

Lávka

Mola

Fontána

Veřejné a scénické osvětlení

Café point vč. přípojek

Mobiliář

Revitalizace zeleně

 

Komunikace Žižkova brána

V této části projektu je plánováno předláždění žul. drobnou kostkou všech zpevněných ploch ul. Žižkova brána, včetně vjezdů do objektů,  dopravní řešení zůstane nezměněné, pouze bude doplněno o značení umožňující vjezd cyklistům na stezku podél rybníka, jež bude stezkou společnou pro cyklisty i chodce. Stávající zábradlí bude vyměněno a doplněno. Dále je počítáno v zastavěném úseku s výstavbou nových a obnovou stávajících uličních vpustí a veřejné části přípojek dešťové kanalizace.

 

Komunikace / zpevněné plochy / schodiště

V projektové dokumentaci je počítáno s kompletní rekonstrukcí cestní sítě. Spojovací chodník podél pravého břehu rybníka z ul. Žižkova brána až po most přes Brslenku bude rozšířen na 4m a bude poskytovat dostatečně širokou promenádu pro pěší i cyklisty. Horní cesta pod hradbami je myšlena jako vycházková, je užší než spodní promenáda. Povrch cesty reaguje na menší pohyb lidí a na blízkost historických hradeb a tudíž je navržen ze žulového odseku, ohraničení ocelovou pásovinou. Bude provedena oprava cesty včetně podpěrných zídek a nových zálivů pro lavičky. V podélném profilu bude opraveno výškové osazení horní promenády tak, aby trasa co nejvíce kopírovala původní terén. Trasa je navržena v šíři zpevněné plochy 1,5 m + 0,5 m široké zelené pásy po stranách, a to i podél plotu u Diakonie. Oba vstupy do parku budou sjednoceny povrchem z kamenné mozaiky. Hlavní promenáda, v blízkosti zamýšleného Café Pointu/v části parku Rudolfa Těsnohlídka, bude kolem stromů, z důvody ochrany kořenů (topol černý a buk), řešena přemostěním z prefabrikovaných dílců shodného materiálu, textury a provedení jako základní těleso komunikace. Park bude doplněn o Oidipovo schodiště, které může být v budoucnu využito pro divadelní účely nebo díky umístěným lavicím, jež budou součástí schodiště, může být tato část parku určena pro zastavení se a užití si pohledu na Podměstský rybník. Novinkou bude zbudování sportovních FIT schodů,  které ocení nejenom zdatní sportovci, ale i ti, kteří chtějí vidět krásy parku z jiného úhlu.

V projektové dokumentaci je počítáno s úpravou terénu u hradeb. Okolí hradeb bude v částech, kde jsou vystupující betonové bloky, jež vizuálně vzhled hradeb negativně ovlivňují, upraven přísypem tak, aby se tato místa skryla do zeminového masivu svahu pod hradbami.

 

Opěrné zdi

Projekt počítá s nutnou opravou a doplněním nábřežní zdi rybníka. V částech, kde břeh rybníka je v současné době zpevněn jen kamenným pohozem či rovnatinou, dochází k propadlinám, ke zvlnění povrchu, odplavování zeminy či podemílání základu pod obrubníky. Z tohoto důvodu bude muset být vybudována nová nábřežní zeď opatřená obkladem z lomového kamene a doplněna přísypem, jež bude vytvářet ozeleněné paty pobřežní zdi. Kombinace nepravidelně umístěných ozeleněných břehů rybníka s obkladem z lomového kamene jednak podpoří pohled na „Vala“ s hradbami a současně zeleň změkčuje masivnost a techničnost provedení pobřežní zdi. V rámci projektu je navrhováno využití opěrné zdi jako akumulační nádrže pro retenci dešťových vod.

 

Lávka

Lávka umožní pěší komunikaci přes rybník z pravého břehu na levý, podmínkou předloženého návrhu je přirozené začlenění lávky do prostředí historického okolí pod hradbami na samé hranici historického centra Čáslavi. Díky nemožnosti vjezdu vozidel poskytne lávka, jež bude ohraničena zábradlím s takřka neviditelnou výplní, bezpečnou procházku a nezapomenutelný pohled na hradební pásmo.

 

Mola

Výstavba mol podél břehu rybníka a v prostřední části lávky poskytne možnost trávit volný čas v doteku s Podměstským rybníkem a umožní občanům strávit volné chvíle netradičním způsobem, tj. kombinací plavby s pěší procházkou parkem.

 

Fontána

Fontána, s výtryskem 10 -16 m nasvětlena bíle LED světly, je navržena jako plovoucí na hladině rybníka v místě před lávkou a Oidipovým schodištěm.

 

Veřejné a scénické osvětlení

Základ tvoří dostatečné osvětlení cest, mol a schodů, které je důležité pro bezpečný provoz parku po setmění. Osvětlení promenády u vody je tvořeno nízkými sloupky, které cestu jednostranně osvětlují a neodráží se v hladině rybníka. Horní kamennou cestu osvětlí klasické stožárové lampy s výškou cca 3 metry. Kvůli bezpečí je nezbytné také svícení mol, plovoucí promenády a nových schodišť.

Další vrstva osvětlení je slavnostní. Jde o nasvícení hradeb a významných stromů, které také vychází z díla J. Svobody. Nasvícení není myšleno jako velká světelná show. Naopak má být decentní a překvapivé. Základ tvoří zdůraznění struktury hradeb zejména v jejich střední části. Jde o osvětlení slavnostního charakteru, které se často objevuje v jádru historických měst. Pomáhá také ke zvýšení bezpečnosti v parku tím, že v parku eliminuje tmavé kouty.

Navrženo je nové veřejné osvětlení, pojaté jako náhrada stávajícího – světelná místa (pozice stožárů) budou nová, zůstanou zachována jen svítidla a kabelové úseky, které nebyly nahrazeny v dané a předchozích etapách výstavby, stávající svítidla se demontují a na nových místech se instalují nová.

 

Café point vč. přípojek

Zamýšlený Café Point je plánováno umístit v části parku Rudolfa Těsnohlídka poblíž Podměstského rybníka. Pro napojení objektu, který občanům může nabídnout prostory kavárny, WC, příp. kuchyňky budou zbudovány přípojky vodovodní a NN. Přípojka NN bude zdrojem elektrické energie pro Café Point – pro osvětlení, kavárnu, případnou kuchyň - kávovar, gril, vařič, kuchyňské a kavárenské přístroje či pro obslužné činnosti např. vytápění jednotlivých WC aj.

 

Mobiliář

Park bude vybaven soudobým, moderním mobiliářem. Design prvků bude jednotný pro celý park. Předpokládá se použití typových prvků. Pouze na vybraných specifických místech bude použit atypický mobiliář. Mobiliář bude obsahovat zejména tyto prvky: parkové lavičky, odpadkové koše, zahrazovací sloupky (pevné i sklopné), stojany na kola.

 

Revitalizace zeleně

Stávající vegetaci v parku dominují vzrostlé dřeviny. Významné stromy zahrnují lipovou alej v ulici Žižkova brána, která se objevuje na pohlednici z roku 1926. Po pročištění keřového patra ve svahu nad rybníkem by alej opět vynikla. V parku se na třech místech objevují červenolisté kultivary buků, které se výrazně uplatňují svou barvou i vzrůstem. Nejvíc scénicky však působí trojice ořešáků rostoucích u koruny hradeb. V budoucí údržbě počítáme s eliminací borovice černé, která je sesazena v hustých skupinách a cloní pohled na hradby. K stávající vrstvě vegetace doplňujeme vrstvy nové. Nástupní prostory v ulici Žižkova brána budou barevnější díky květnaté louce a reprezentativně upraveným vstupům k historickým domům se záhony a novými dřevinami.

Louka sníží nároky na údržbu a zároveň rozšíří biodiverzitu oblasti. V předpolí hradeb jsou navrženy výsadby starých ovocných odrůd, které v těchto místech původně rostly. Zážitek z pobytu v parku doplní o radost z čerstvě utrženého ovoce. Vlhké místo s pramenem pod hradbami bude proměněno ve vodní biotop, který potěší i zvířecí návštěvníky parku. Elementem, který do parku vnese barevnost a zajímavý detail, jsou skupiny narcisů v trávníku. Z jara, kdy stromy teprve ještě pučí, park promění záplava žlutých a bílých květů. Důležitým prvkem pro ptactvo jsou také skupiny keřů, které budou zredukovány a doplněny o nové jedince z domácího brslenu. Tento odkazuje k potoku Brslenka, která Čáslaví protéká a napájí místní rybníky. Celkové pojetí sadovnických úprav vychází z čitelného záměru komponovaných skupin dřevin. Byl proveden podrobný dendrologický průzkum, ze kterého vzejdou konkrétní potřebné zásahy. Provedeno zhodnocení vlivu stanoviště a jeho půdních podmínek. Návrh nových výsadeb vychází z nového polohového a výškového řešení konkrétního místa a zejména navazuje na již existující kvalitní výsadby, tak aby jim nekonkuroval, ale logicky a citlivě je doplňuje. Konkrétní rozsah doplnění, rozšíření nebo nahrazení výsadeb je určen v projektu po podrobném dendrologickém zhodnocení stávajícího stavu výsadeb a zmapování aktuálních funkčních inženýrských sítí. Stejně je určen sortiment pro konkrétní stanoviště.

 

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?