Co je to EIA?

Popis projektu

Co znamená zkratka EIA? 

Jak již logo naznačuje, vychází z angličtiny - Enviromental impact assessment = Posouzení vlivů na životní prostředí.

Obsahově EIA znamená určitý proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech souvislostech.

Tento proces je v ČR upraven zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí.

Smyslem zkoumání je zjistit, popsat, posoudit a kompletně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Cílem procesu je pak zmírnění nežádoucích dopadů na člověka a životní prostředí.

Posuzovány jsou: stavby, činnosti a technologie (uvedené v příloze č. 1 výše zmíněného zákona)

Jsou to například stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných surovin, provozy – nově budované, ale i jejich změny, tj. rozšiřování, změny technologií, zvýšení kapacity apod.

Informační systém EIA České republiky dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - (slouží k vedení evidence posuzovaných záměrů a ke zveřejňování dokumentů souvisejících s procesem posuzování vlivů na životní prostředí na internetu tak, jak ukládá zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Informační systém EIA podle zákona č. 244/1992 Sb. (informační systém o aktivitách posuzovaných dle zákona č. 244/1992 Sb. slouží k vedení evidence aktivit posuzovaných dle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., jejichž posuzování bylo zahájeno před účinností zákona č. 100/2001 Sb. Provoz tohoto systému bude zajišťován i nadále, neboť posouzení zahájená před účinností zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, se dokončí podle zákona č. 244/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Informace a text použit ze stránek MŽP: www.mzp.cz

 

 

Výběrové řízení

Strategický směr Ekonomika a zaměstnanost

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?