Vyjádření odborníka na odpadové hospodářství, RNDr. Michala Ryšána k návrhu společnosti AVE

Popis projektu

(doslovná citace RNDr. Michala Ryšána, vedoucího odboru životního prostředí)

31.03.2023

Po vyhodnocení předloženého návrhu jako celku jsem přesvědčen o jeho jednostrannosti a zcela bezprecedentní nevýhodnosti.
Čáslav nutně nemusí být konečnou stanicí pro odpady širokého okolí...

To jsou jen některé z výroků vedoucího OŽP pozastavujícího se nad troufalostí odpadové společnosti v návrhu předloženém městu Čáslav. Celá odpověď na dotaz opozičního zastupitele, Martina Horského, na vyjádření k návrhu, viz níže.

 

Dobrý den,

činnost OŽP v režimu úřadu není v tomto případě na místě, stejně jako 106, vydané stanovisko k záměru je platné v plném rozsahu. Podklady jsem nedostal, předpokládám, že je každý zastupitel schopen materiály vyhodnotit a učinit si vlastní názor, mohu maximálně poskytnout osobní pohled na věc. Po čtrnácti dnech intenzivní práce předložilo AVE z pozice žadatele a slabší strany návrh bezpodmínečné kapitulace Čáslavi. Na pracovním jednání zastupitelstva jsem nabyl dojmu, že má AVE snahu o vyváženou dohodu, situaci chápe a z celého jednání jsem měl velmi dobrý pocit. Ing Hampl je člověkem na svém místě, jeho jednatelské a rétorické schopnosti jsou na špičkové úrovni. Kde je to třeba je zcela konkrétní a kde potřebuje je nepostřehnutelně nekonkrétní tak, aby se nedopustil žádné lži, na otázky odpověděl, ale zároveň si nechal dostatečný prostor pro manévrování, slova umí volit velmi obezřetně. Například na dotaz jednoho ze zastupitelů, zda se bude v Čáslavi skládkovat nebezpečný odpad ze zahraničí odpověděl zcela konkrétně. V Čáslavi se nebude „odstraňovat“ žádný odpad ze zahraničí, toto vyjádření však zároveň ponechává možnost v Čáslavi „využívat“ až 25 % z celkového návozu a neodvést z toho objemu ani korunu do městské pokladny. O definici takové „zahraničnosti“ a možnosti i takový odpad vykazovat jako odpad domácí z vlastní produkce by bylo možno dlouze diskutovat, toto však není vůbec podstatou návrhu, pouze zavdává důvod k obezřetnosti.

V předloženém návrhu odstavci D) AVE CZ se nachází po kritickém přezkoumání pouze dva konkrétní body a několik zcela neurčitých hesel, slibů a přání. Již v prvním bodě prakticky zavrhuje možnost dílčí dohody a trvá na plném schválení již dříve neprůchozího návrhu. Jedním z těchto dvou bodů je návrh garance příjmu 15 milionů CZK/rok. Tedy garance minimálně příjmu odpovídajícímu příjmu z doby, kdy bylo v rozporu se zákonem „využíváno“ až 90 % přijatých odpadů, výhradně kat. N a zbylých 10 % tvořil směsný komunální odpad, u kterého si jen těžko představit jeho využití na různé druhy konstrukcí a prvků…. Takovou garanci považuji za velmi podivnou, až nedůstojnou, zejména v kontextu snahy o navýšení celkového objemu ročních návozů. Zároveň tak nepřímo potvrzuje klesající trend odváděných poplatků z nějakých 50 mil/rok v současnosti na 15 mil. po roce 2030, finanční výhodnost pro město je do budoucna tedy velmi sporná a je otázkou, zda 15 mil. Kč/rok za to stojí a je zárukou čehokoliv.

Druhým konkrétním bodem je deklarace snahy o legalizaci složiště o kapacitě 595 000 m3. S tímto bodem se zcela ztotožňuji, neboť příprava jiné cesty pro nakládání s odpady ve městě vyžaduje jistý čas a nemělo by hlubší smysl blokovat již vystavěné složiště na úkor vlastního fungování.

Dále již pouze navrhuje dodržování zákonem stanovených povinností. Jako kuriozní považuji návrh ukončení „dohody o spolupráci 2012“, neboť v čase platnosti této dohody samo AVE CZ způsobilo městu značnou škodu bez možnosti nápravy, skutečně takovou dohodu lze považovat za platnou, pokud jedna ze stran evidentně svým jednáním poškozuje stranu druhou?

Oproti krokům ze strany AVE je návrh postupu Čáslavi v odstavci D) zcela konkrétní a prakticky směřuje k nekompromisnímu naplnění původního záměru v plném rozsahu a bez dalších podmínek, a to i pro zastupitelstva vzešlá z voleb budoucích. Umožněním cesty po neveřejné komunikaci prakticky padá jakákoliv snaha o stavbu obchvatu, neboť tento již nebude mít pro AVE CZ žádný význam, jeho celkový přínos je v porovnání s náklady taktéž velmi nekonkrétní. Schválením návrhu jako celku pak bude celé fungování postaveno pouze na vzájemně navazujících změnách IP, kdy má již veřejnost i zastupitelstvo pouze velmi omezené možnosti zásahu a prakticky se o takových změnách nemusí ani dozvědět. Souhlasné stanovisko EIA má omezenou platnost 7 let, tedy by muselo dojít ke změně IP a navýšení kapacity skládky o 2 000 000 m3 a povolení všech činností ještě před rokem 2030, nikoliv po naplnění nějaké kapacity, nebo dostavbě obchvatu. Regulace noční a denní kapacity zařízení CKNO samozřejmě žádným způsobem neovlivní kumulativní dopravní zátěž. Souhlasit se dá pouze s bodem, kdy nebude aktivně bráněno legalizaci Etapy IV.

Po vyhodnocení předloženého návrhu jako celku jsem přesvědčen o jeho jednostrannosti a zcela bezprecedentní nevýhodnosti. Jestliže se máme někam posunout, je zcela nezbytné vyjasnění cílů a směřování po roce 2030 v souladu s aktuálně platnou zákonnou normou. Současná situace a způsob jednání je absolutně nekonkrétní a do budoucna může Čáslav a obyvatelstvo pouze poškodit. Zastupitelstvu bych doporučil přijmout zcela konkrétní stanovisko ve smyslu deklarace bezproblémovosti průběhu schvalovacího procesu na kapacitu Etapy IV - 595 000 m3 a zastavitelnost Z19 definitivně odmítnout. Tento krok bude znamenat, že se Čáslav v horizontu několika let stane průměrným městem se standardním příjmem a bude si do té doby muset najít novou cestu pro nakládání s odpady a nespoléhat pouze na jejich vršení za město. Úkol to nebude vůbec jednoduchý a na jeho splnění se bude muset podílet úplně každý. Dotkne se peněženky i pohodlí každého občana Čáslavi i přilehlého okolí.  Tíhu odpovědnosti zastupitelstvu vůbec nezávidím, ale nelze do nekonečna jednat, balancovat na hraně a nezaujmout konkrétní postoj, protože neurčitost ve věci denní potřeby, jakým je odstraňování odpadů, je velmi nebezpečná a s promrhaným časem nás může dovést do bezvýchodné situace. AVE CZ jistě ještě dokáže přehodnotit své záměry a najde prostor pro další činnosti CKNO ve stávajícím areálu. Další provoz S-NO a jeho výhody pro město jsou v současné době jen velmi těžce odvoditelné, zákonná úprava se může nečekaně změnit dle situace, avšak odklon od skládkování všech druhů odpadů je v moderní společnosti nepopiratelný fakt. Čáslav nutně nemusí být konečnou stanicí pro odpady širokého okolí a zároveň jistě dokáže fungovat bez skládky na svém území, stejně jako 99 % jiných obcí. Se vším se dokážeme vypořádat, potřebujeme akorát vědět kdy a jak. 

Jestli to takto stačí, do nějakého rozsáhlejšího rozboru bych se nepouštěl, ten projekt je v současnosti stejně mrtvý a bez změny územního plánu je marný, zastupitelé pak nemusejí hlasovat pro, nebo proti změně, ale úplně stačí, když návrh neprojde, ale byl bych rád za jasný výstup z jednání tak, aby bylo jasné směřování a neuzavírat jej s tím „budeme jednat“. AVE svou neochotou ke kompromisu dojednalo a další jednání je pouze snižování vlastní důstojnosti a hrdosti.

Přeji hezký den.

RNDr. Michal Ryšán

vedoucí Odboru životního prostředí

Fotodokumentace

ANKETA - CO SI O PROJEKTU MYSLÍTE?